PERMISOS

CONCILIACIÓ I PARELLES DE FET

👩‍❤️‍👨

NOUS PERMISOS, CONCILIACIÓ I PARELLES DE FET

Reial Decret Llei 5/2023

AQUESTS PERMISOS ES PODEN SOL·LICITAR DES DEL 30 DE JUNY DE 2023

FET TEMPS PERMÍS OBSERVACIONS
PERMÍS RETRIBUÏT 5 DIES (abans 2) Accident, malaltia greu, hospitalització, o intervenció sense hospitalització amb repòs, de familiars fins segon grau i convivents
PERMÍS RETRIBUÏT 4 DIES / ANY Causa de força major per motius familiars urgents o imprevisibles. Es pot gaudir per hores
PERMÍS RETRIBUÏT REGISTRE PARELLA DE FET 15 dies naturals, equiparant-se am
PERMÍS NO RETRIBUÏT 8 SETMANES Fins que el menor compleixi 8 anys. Es pot gaudir de manera contínua, discontínua, jornada completa o parcial
AMPLIACIÓ REDUCCIÓ JORNADA Per cura directa de familiar fins segon grau de consanguinitat, fills i filles, i persones a càrrec amb discapacitat menors de 26 anys; i que pateixin càncer o altres malalties greus
AMPLIACIÓ ADAPTACIÓ JORNADA Per persones dependents a càrrec (fills i filles majors de 12 anys, cònjuge, parella de fet, familiars fins segon grau de consanguinitat, i convivents que no es puguin valdre per si mateixes). L’empresa pot denegar-la per causa justificada

PERMISOS

MATRIMONI / FILLS

👨‍👨‍👧‍👦

Els permisos relacionats corresponen a l’article 53 del conveni col·lectiu d’Aigües de Barcelona.

En relació a les parelles de fet, es reconeixerà el dret al permís retribuït a les parelles de fet legalment registrades en els registres públics o, en defecte d’aquests, a les acreditades mitjançant escriptura pública notarial.

* ASSUMPTES PROPIS, 2 dies a l’any divisibles en períodes de 4 hores, degudament justificats. Ha de sol·licitar-se a la persona responsable directa com a mínim 7 dies abans, adjuntant documentació acreditativa.

FET TEMPS PERMÍS OBSERVACIONS
a)      MATRIMONI 15 dies naturals A comptar des del primer dia hàbil posterior a la data d’aquest. Torn: els seus dies festius que sobrepassin el nombre de dissabtes, diumenges i festius Inter setmanals d’aquest període, no computaran com a permís
n)vi. CASAMENT DE FILLS, PARES O GERMANS * Assumptes propis
b)      EXÀMENS PRENATALS PREPARACIÓ PART temps indispensable
b)      ASSITÈNCIA SESSIONS PER A L’ADOPCIÓ, ACOLLIMENT O GUARDA temps indispensable Assistència a sessions d’informació i preparació i realització informes previs a la declaració d’idoneïtat
c)      NEIXEMENT 16 setmanes Per a la mare biològica i l’altre progenitor. 6 primeres setmanes, posteriors al part, a jornada completa ininterrompudament. Les 10 setmanes restants a jornada completa o parcial previ acord amb l’empresa, fins que el fill compleixi 12 mesos.
c)      ADOPCIÓ/ACOLLIMENT 16 setmanes
d)      CURA DEL LACTANT FINS ELS 11 MESOS 1 h diària divisible en dos parts o 45 min diaris reducció jornada Per als dos progenitors
d)      CURA DEL LACTANT DELS 11 ALS 12 MESOS 1 h diària divisible en dos parts o 45 min diaris reducció jornada Per als dos progenitors, amb reducció proporcional salari
e)      CURA LACTANT ACUMULACIÓ HORES 15 dies laborables immediats al permís per naixement

(18 dies parts múltiples)

Per als dos progenitors
n)v. REUNIONS O ESDEVENIMENTS

EN CENTRES EDUCATIUS

* Assumptes propis

PERMISOS

TEMES MÈDICS

🏥

Els permisos relacionats corresponen a l’article 53 del conveni col·lectiu d’Aigües de Barcelona.

En relació a les parelles de fet, es reconeixerà el dret al permís retribuït a les parelles de fet legalment registrades en els registres públics o, en defecte d’aquests, a les acreditades mitjançant escriptura pública notarial.

* ASSUMPTES PROPIS, 2 dies a l’any divisibles en períodes de 4 hores, degudament justificats. Ha de sol·licitar-se a la persona responsable directa com a mínim 7 dies abans, adjuntant documentació acreditativa.

FET TEMPS PERMÍS OBSERVACIONS
ñ)      VISITES METGE ESPECIALISTA (PERSONES TREBALLADORES) temps indispensable Metge especialista del Sistema Públic de Salut
ñ)      VISITES METGE DE FAMÍLIA (PERSONES TREBALLADORES) fins a 16 h l’any

divisibles en períodes de 4h

Metge de família del Sistema Públic de Salut
ñ)      ALTRES TRACTAMENTS (PERSONES TREBALLADORES) a determinar Prèvia aprovació del Servei Mèdic de l’empresa
j)      MALALTIA GREU, ACCIDENT, HOSPITALITZACIÓ O INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA SENSE HOSPITALITZACIÓ QUE PRECISI REPÒS (PARENTS) 2 dies naturals ampliables a 5 en cas de desplaçar-se fora de la província Cònjuge, parella de fet, fills, germans, pares, avis, pares polítics, gendres, nores, nets, avis polítics, cunyats
n)iv. MALALTIA GREU ALTRES PARENTS NO INCLOSOS ANTERIORMENT * Assumptes propis
n) iii. ACOMPANYAMENT A VISITES A CONSULTORI MÈDIC * Assumptes propis Cònjuge, parella de fet, fills o pares

PERMISOS

MORT

🌟

Els permisos relacionats corresponen a l’article 53 del conveni col·lectiu d’Aigües de Barcelona.

En relació a les parelles de fet, es reconeixerà el dret al permís retribuït a les parelles de fet legalment registrades en els registres públics o, en defecte d’aquests, a les acreditades mitjançant escriptura pública notarial.

* ASSUMPTES PROPIS, 2 dies a l’any divisibles en períodes de 4 hores, degudament justificats. Ha de sol·licitar-se a la persona responsable directa com a mínim 7 dies abans, adjuntant documentació acreditativa.

FET TEMPS PERMÍS
f)      MORT CÒNJUGE, PARELLA DE FET, FILLS 5 dies hàbils
g)      MORT GERMANS I ASCENDENTS (PARES/AVIS) 3 dies naturals

5 en cas de desplaçar-se fora de la província

h)      MORT PARES POLÍTICS, GENDRES, NORES, NETS 2 dies naturals

5 en cas de desplaçar-se fora de la província

i)      MORT AVIS POLÍTICS, CUNYATS 2 dies naturals

4 en cas de desplaçar-se fora de la província

n)iv. MORT ALTRES PARENTS

NO INCLOSOS ANTERIORMENT

* Assumptes propis

PERMISOS

ALTRES

✍️

Els permisos relacionats corresponen a l’article 53 del conveni col·lectiu d’Aigües de Barcelona.

En relació a les parelles de fet, es reconeixerà el dret al permís retribuït a les parelles de fet legalment registrades en els registres públics o, en defecte d’aquests, a les acreditades mitjançant escriptura pública notarial.

* ASSUMPTES PROPIS, 2 dies a l’any divisibles en períodes de 4 hores, degudament justificats. Ha de sol·licitar-se a la persona responsable directa com a mínim 7 dies abans, adjuntant documentació acreditativa.

FET TEMPS PERMÍS OBSERVACIONS
k)      EXÀMENS CENTRES OFICIALS FORMACIÓ REGLADA 10 dies anuals per a exàmens finals i proves definitives d’aptitud i avaluació Complementari a les mesures previstes a l’art.23 del TRLET
l)      TRASLLAT DOMICILI HABITUAL 1 dia
n)vii. TRASLLAT DOMICILI *Assumptes propis 1 dia addicional al de l’apartat l)
m) COMPLIMENT DEURE INEXCUSABLE temps indispensable Inclou sufragi actiu. Possibilitat excedència si el compliment del deure supera el 20% de les hores laborals en 3 mesos
n) i. TRÀMITS I GESTIONS DAVANT ORGANISMES PÚBLICS * Assumptes propis Per part de la persona treballadora, cònjuge, parella de fet, fills o pares
n) ii. ACOMPANYAMENT A COMPAREIXENCES CITACIONS JUDICIALS * Assumptes propis Cònjuge, parella de fet, fills o pares