Proposta de prejubilacions

de la direcció de l’empresa. 07/05/2010

Condicions de les prejubilacions:

1. Els treballadors/res amb 56 o 57 anys percebrien el 80% del Salari Net actual fins als 63 anys. Addicionalment s’inclou el Conveni Especial Seguretat Social (valorat partint del mateix nivell de cotització que tingui el treballador avui dia) fins als 63 anys.

2. Els treballadors/res amb 58 o més anys percebrien el 85% del Salari Net actual fins als 64 anys. Addicionalment s’inclou el Conveni Especial Seguretat Social (valorat partint del mateix nivell de cotització que tingui el treballador avui dia) fins als 64 anys.

Conceptes considerats per al càlcul del salari net:

1. Salari Base
2. Antiguitat
3. Participació en Beneficis
4. Complement Personal
5. Plus de Torn
6. Plus Jornada Partida
7. Plus Nivell
8. Pagament anys de servei
9. Bossa de Vacances

Nota:

  • Els 5 primers conceptes configuren el Salari Pensionable
  • S’ha exclòs tot el que té relació amb variables: hores extres, plusos nocturns, totes les ajudes (ajuda per estudis, ajuda formació,…), diversos subjectes, etc.
  • El percentatge de retenció utilitzat per al càlcul del net és el que figura per a l’any 2009 en el formulari 145 d’Hisenda.

Deixa un comentari