Préstecs

Art. 69 – Préstecs

L’empresa bonificarà 4 punts en el cas de l’apartat a) i 3 punts en els casos dels apartats b), c), d) i e), de l’interès dels préstecs socials concedits als seus treballadors amb contracte indefinit, per les entitats de crèdit amb què hagi arribat a un acord, a partir de la data de la firma d’aquest Conveni, en els següents casos i quantia:

a) En els casos d’adquisició de l’habitatge principal de l’empleat, per un import màxim de trenta-sis mil seixanta euros amb setanta-tres cèntims (36.060,73) en la quantia del préstec i durant un termini màxim de 10 anys.

– Aquesta bonificació s’aplicarà un sol cop durant la vida laboral de l’empleat, llevat que l’adquisició d’habitatge es produeixi a conseqüència d’un canvi de centre de treball, per divorci, per malaltia greu o per força major, o si va haver una bonificació anterior amb condicions inferiors a les actuals. En aquest cas es bonificarà per la diferència. Tot això sempre que s’acrediti el cas.

– En el cas que dos empleats sol·licitin bonificació pel mateix habitatge, es bonificaran les dues peticions fins al màxim del tipus d’interès del crèdit hipotecari, amb el límit de 4 punts, establert en el primer paràgraf per a cadascun d’ells.

– En el cas que l’habitatge principal anterior fos de propietat i no hagués estat bonificada, d’acord amb l’exposat en aquest conveni o l’establert en anteriors convenis, la bonificació es calcularà prenent la diferència entre el preu real estipulat a l’escriptura de venda de l’habitatge principal anterior i el preu estipulat a l’escriptura de compra del nou habitatge principal, amb el màxim establert de trenta-sis mil seixanta euros amb setanta-tres cèntims (36.060,73).

– En el cas que un empleat tingui concedida una bonificació per l’adquisició d’habitatge principal i, abans d’acabar el termini màxim total de la bonificació concedida, canviï d’habitatge principal, podrà sol·licitar el manteniment de la bonificació fins el termini màxim establert de 10 anys, en la quantia i terminis pendents de cobrar, i no es pot sol·licitar cap altra bonificació per l’adquisició d’aquest nou habitatge principal.

La documentació que es requereix per a la concessió de la bonificació és la següent:

1. En tots els casos, escriptura de compra del nou habitatge principal, escriptura d’hipoteca amb l’entitat creditícia i certificat d’empadronament en el nou domicili.

2. En el cas que l’habitatge principal anterior fos de lloguer, s’aportarà el contracte de lloguer, l’últim rebut pagat i el document de rescissió del contracte.

3. En el cas que l’habitatge principal anterior fos de la seva propietat, s’aportarà l’escriptura de venda d’aquest habitatge.

4. En el cas de residir amb pares o familiars, no sent titular de l’habitatge o del contracte de lloguer, s’aportarà certificat de convivència en el domicili anterior.

b) Despeses ocasionades per assistència mèdica. Comprendrà el treballador, cònjuge, fills i pares (inclosos els pares polítics).

c) Despeses pròpies o de familiars a càrrec de l’empleat, ocasionades per casament, bateig, primera comunió o enterrament.

d) Obres de sanitat o millores d’habitabilitat a l’habitatge principal.

e) Per sufragar despeses de sinistres en propietats, de primera necessitat i per danys a tercers, no coberts per l’assegurança.

La documentació que es requereix per a les bonificacions dels apartats b), c), d) i e) és la següent:

1. Contracte de préstec

2. Factures justificatives de les despeses

Les esmentades bonificacions s’entenen en tot cas concedides mentre l’empleat formi part de la plantilla activa de l’empresa, i es deixaran de percebre al mateix moment que hi causi baixa.

Mentre no s’hagi amortitzat un préstec sobre el qual s’estigui bonificant part de l’interès, en les condicions esmentades, la Direcció de l’empresa podrà refusar la concessió d’una altra bonificació.

El termini per sol·licitar aquestes bonificacions serà de sis mesos, comptats a partir de la data de concessió del préstec corresponent, llevat del cas del personal de nou ingrés a l’empresa amb contracte indefinit, que al moment del seu ingrés a l’empresa ja tingués concedits préstecs de l’apartat a), cas en què serà aplicable per la resta del préstec, des de la data d’ingrés a l’empresa.

Deixa un comentari