Permisos

 

Art. 30 – Permisos

Els permisos quedaran fixats en concordança amb el que disposa l’Estatut dels treballadors, articles 23 i 37, de la manera següent:

a) Per matrimoni: 15 dies naturals. En el cas del personal de Torn, que els seus dies festius sobrepassin el nombre de dissabtes, diumenges i festius intersetmanals de l’esmentat període, aquests dies no computaran com a permís.

b) Per naixement de fill: 3 dies.

c) Mort del cònjuge o fills: 5 dies.

d) Mort de germans i ascendents de l’empleat (pares i avis): 3 dies quan l’òbit es produeixi a la província de Barcelona. 5 dies si s’esdevé en qualsevol altre lloc.

e) Mort de pares polítics, gendres, joves i néts de l’empleat: 2 dies que es podran ampliar fins 3 més quan el treballador necessiti realitzar un desplaçament amb aquesta finalitat fora de la província.

f) Mort d’avis polítics i cunyats: 2 dies que es podran ampliar a 4 si el treballador necessita fer un desplaçament amb aquesta finalitat fora de la província.

g) Malaltia grau o intervenció quirúrgica de tots els esmentats: 2 dies que podran ampliarse fins a 3 més quan el treballador necessiti realitzar un desplaçament per aquest afer, fora de la província.

(Vegeu graus de parentiu a l’annex X)

h) Exàmens: Els treballadors inscrits en cursos organitzats per Centres oficials o reconeguts pel Ministeri d’Educació i Ciència per a l’obtenció d’un títol acadèmic a tenor de la Llei General d’Educació, tindran dret a un temps màxim de 10 dies a l’any per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud i avaluació.

i) Trasllat del domicili habitual: 1 dia

j) Afers propis: Es podran concedir 2 dies de llicència amb sou dintre del període d’1 any. Aquests permisos es podran sol·licitar a través del comandament immediat i a través de la Direcció de Recursos Humans s’establiran criteris d’homogeneïtat.

k) Lactància: S’amplia el permís de lactància fins als 11 mesos.

l) Permís sense sou: Es podran sol·licitar 2 llicències especials a l’any sense sou, de 10 dies naturals cadascuna, sempre potestativa la seva concessió per l’empresa, que podrà requerir que s’acrediti la necessitat de la llicència.

m) Reducció de la jornada laboral per maternitat: S’amplia fins al 8 anys el dret de reducció de jornada establert en l’article 37.5 de l’Estatut dels treballadors.

Presentació de justificants: En els casos de mort, la Direcció de l’empresa podrà exigir la presentació del certificat de defunció i en els casos de malaltia, intervenció quirúrgica o infantament, un certificat mèdic oficial expedit pel facultatiu que hi hagi intervingut.

Deixa un comentari