Estatuts

TÍTOL I – FONAMENTS

Antecedents.- El IX Congrés de l’Associació de Treballadors d’Aigües de Barcelona -en endavant ATAB- celebrat a Barcelona el 10 de gener de 2013, en procedir al redactat d’aquests Estatuts, manifesta la seva voluntat de continuïtat i, alhora, d’adaptació del funcionament de l’ATAB, fundada el 27 d’abril de 1926, dissolta per decret el gener 1939 i refundada mitjançant el dipòsit dels seus Estatuts el 28 d’abril de 1977, en el llavors Ministeri de Relacions Sindicals, Oficina del Dipòsit d’Estatuts, amb el número 08/4.

Els presents Estatuts vénen a modificar els fins ara vigents, dipositats en el Registre d’Entitats Sindicals del Ministeri de Treball en data dinou de juliol de dos mil sis amb el número de dipòsit 6453.

Article 1.– L’ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D’AIGÜES DE BARCELONA, en endavant ATAB, es regularà per la Llei Orgànica de Llibertat sindical 11/85 de 2 d’agost (en endavant LOLS) i pels presents Estatuts, i té per finalitats les següents:

a) Fomentar el sindicalisme a les empreses SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA I AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, en endavant ambdues, AIGÜES DE BARCELONA.

b) Promoure en el sí de l’ATAB l’organització de totes les persones treballadores de les dues empreses.

c) Promoure la defensa dels interessos socials, econòmics i professionals de totes les persones treballadores.

d) Promoure la constant millora de les condicions de treball, de salut laboral i la formació professional de totes les persones treballadores.

e) Promoure l’associació de totes les persones treballadores, independentment del seu sexe, raça, lloc de naixement, llengua, idees polítiques o religioses, categoria o grup professional.

f) Promoure, d’acord amb els presents Estatuts, la voluntària participació de totes les persones treballadores en les seves activitats socials.

g) Promoure i donar suport a l’accés de les persones afiliades als òrgans de representació sindical unitaris de l’empresa, així com als òrgans de representació i gestió de l’ATAB.

h) Participar solidàriament, d’acord amb aquests Estatuts, amb altres sindicats de caràcter independent en federacions o confederacions sindicals, enfortint el moviment obrer i participant en la lluita per l’emancipació de la classe treballadora, en la forma i condicions acordades per l’Assemblea General d’Afiliats i Afiliades.

i) Crear, organitzar i sostenir serveis d’assessorament jurídic, econòmic, fiscal, de medicina legal laboral, i de qualsevol altre tipus, necessaris per a la més eficaç defensa dels interessos i drets de les persones treballadores.

j) L’ATAB mantindrà total independència amb partits polítics, organitzacions i, en general, qualsevol grup o organització extra-sindical.

k) Com Sindicat Independent de Treballadors i Treballadores, l’ATAB no realitzarà cap activitat amb ànim de lucre.

Article 2.- L’ATAB té com a àmbit d’actuació el de les empreses SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA i AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, en endavant ambdues AIGÜES DE BARCELONA, amb domicili social a 08018 Barcelona, Av.Diagonal, 211. Aquest àmbit té caràcter nacional, per realitzar les seves persones treballadores treballs en empreses del GRUP AGBAR en la majoria de les províncies espanyoles.

Article 3.- Podran sol·licitar lliurement la seva afiliació a l’ATAB totes les persones treballadores que figurin en la nòmina de SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA i / o AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA i les que havent treballat en aquestes empreses, hagin adquirit o adquireixin en el futur la condició de pensionistes per jubilació, orfandat, invalidesa, viduïtat, i aquelles que hagin vist extingida la seva relació laboral amb aquelles per “prejubilació” en virtut d’Expedient de Regulació d’Ocupació.

Les persones treballadores en situació d’excedència voluntària o forçosa, podran continuar estant afiliades durant el període d’excedència, si així ho sol·liciten.

Les persones afiliades podran sol·licitar lliurement la seva baixa en l’ATAB mitjançant escrit signat per elles, dirigit al president/a o secretari/ària del Comitè Executiu, s’haurà de lliurar justificant de recepció i tindrà efecte immediats.

Article 4.- L’àmbit professional de l’ATAB és el de totes les persones treballadores, independentment del seu ofici o grup professional, amb contracte fix o eventual en totes les seves modalitats, així com les persones pensionistes per jubilació, orfandat, invalidesa, viduïtat, i aquelles que hagin vist extingida la seva relació laboral per “prejubilació” en virtut d’Expedient de Regulació d’Ocupació.

Article 5.- L’ATAB està constituïda per temps indefinit.

TÍTOL II – PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT

Article 6.- El funcionament de l’ATAB, tant en l’adopció d’acords com en l’elecció dels seus òrgans de coordinació, representació i gestió, es regirà per principis democràtics.

Article 7.- Tots els òrgans de l’ATAB facilitaran a les persones afiliades tota la informació sobre el sindicat els sigui sol·licitada. Aquesta informació serà remesa per escrit per la secretaria del Comitè Executiu en un termini no superior a set dies hàbils.

Article 8.– A tots els efectes, el domicili de l’ATAB estarà a 08018 Barcelona, Av. Diagonal, 211, Torre Agbar, poden’t-se establir les delegacions que la Junta Directiva acordi, en qualsevol localitat d’Espanya on hi hagi persones treballadores empleades d’Aigües de Barcelona que realitzin treballs per compte d’aquesta empresa.

Article 9.- En el sí de l’ATAB les persones afiliades pensionistes i prejubilades constitueixen la SECCIÓ SINDICAL DE PENSIONISTES I PREJUBILATS, amb domicili social a 08027, Barcelona, carrer Clot, 187, entl. 2a.

La Junta Directiva podrà, en tot moment, procedir al canvi dels domicilis socials, si les circumstàncies ho aconsellen.

TÍTOL III – ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GESTIÓ I FUNCIONS.

Article 10.- Els òrgans de representació i gestió de l’ATAB són:

a) L’Assemblea General d’Afiliats i Afiliades

b) La Junta Directiva

c) El Comitè Executiu

Article 11.- L’Assemblea General, pot ser ordinària o extraordinària.

L’Assemblea General Ordinària es reunirà un cop l’any, serà convocada per la Junta Directiva amb una antelació mínima de 15 dies naturals i es notificarà a cada persona afiliada amb indicació de l’ordre del dia. Juntament amb la convocatòria es facilitarà a cada persona afiliada un document que li permeti delegar la seva representació a la Junta Directiva a una altra persona afiliada. Aquest document haurà de ser validat per la Secretaria General.

L’Assemblea General Extraordinària, es convocarà amb una antelació mínima de 3 dies naturals, en els mateixos termes que l’Ordinària.

Article 12.- La Junta Directiva és el màxim òrgan de representació i gestió del Sindicat ATAB, coordina i organitza el funcionament intern i la representació externa d’aquest. En el títol IV d’aquests Estatuts es regula la composició, activitat i funcionament.

Article 13.- El Comitè Executiu és un òrgan delegat de la Junta Directiva. La Junta elegirà els membres del Comitè d’entre els seus membres. En el títol V d’aquests Estatuts es regula la seva composició, activitat i funcionament.

TÍTOL IV – DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 14.- La Junta Directiva és el màxim òrgan de decisió de l’ATAB entre Assemblees Generals i estarà formada per un mínim de 10 persones afiliades actives i 10 persones afiliades pensionistes i/o prejubilades i es reunirà trimestralment amb caràcter ordinari. Formaran part de la Junta Directiva quatre delegats/des sindicals elegits pel Ple de la Secció Sindical d’actius. Els delegats LOLS també seran membres de la Junta Directiva en qualitat d’assessors de la mateixa.

Serà convocada pel/la president/a de la mateixa amb una antelació mínima de 10 dies hàbils. La convocatòria, en la qual s’inclourà l’ordre del dia, s’ha de trametre a tots els seus membres. La Junta Directiva també podrà ser convocada a sol·licitud de la majoria dels seus membres.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la majoria dels seus membres.

La Junta Directiva elegirà i, si s’escau, cessarà i substituirà els membres del Comitè Executiu, supervisant la gestió.

La Junta Directiva podrà convocar Congressos de debat i informació oberts a totes les persones afiliades així com a persones convidades.

La Junta Directiva fixarà les Ponències i designarà les persones que dirigiran els debats. Els textos aprovats per cada ponència es presentaran i seran sotmesos a votació pel Ple del Congrés.

Article 15.- La Junta Directiva elegirà, d’entre els seus membres, a les persones que ocuparan els següents càrrecs: Presidència, Vicepresidència (formada per entre una i tres persones), Secretaria General, Vicesecretaria, Administració i Tresoreria.La resta dels seus components seran vocals amb les funcions que la Junta Directiva acordi.

Article 16.- El/la president/a de la Junta Directiva, que ho serà de tots els òrgans de representació i gestió de l’ATAB, té la representació de l’ATAB i tindrà vot de qualitat en els acords que hagin de prendre els òrgans de representació i gestió de l’ATAB.

Article 17.- El/la president/a i/o el/la secretari/ària general, representen l’ATAB i podran intervenir i actuar en tota classe de fets, actes i negocis jurídics, davant qualsevol jutjat o tribunal de qualsevol jurisdicció amb plens poders de representació del sindicat. Igualment, podran atorgar els més amplis poders a advocats i procuradors. També podran delegar funcions, facultats i atorgar poders als membres del Comitè Executiu de l’ATAB.

Article 18.- Els/les vicepresidents/es substituiran el/la president/a en tots els casos d’absència o impossibilitat en l’exercici de les seves funcions.

Article 19.- El/la secretari/ària general té al seu càrrec la preparació i el despatx dels assumptes d’organització i gestió de la Junta Directiva i del Comitè Executiu, redactarà i subscriurà, amb el vistiplau del president, les actes de les reunions de tots dos òrgans. El/la vicesecretari/ària substituirà el/la secretari/ària general en tots els casos d’absència o impossibilitat en l’exercici de les seves funcions.

El/la secretari/ària exercirà la funció de secretari/ària de tots els òrgans de l’ATAB, executant els seus acords. Assumirà totes aquelles funcions que l’Assemblea General o la Junta Directiva li confiï.

Article 20.– L’administrador/a tindrà al seu càrrec la direcció de la gestió econòmica, proposarà els cobraments i els pagaments a la Junta Directiva per a la seva aprovació, redactarà els Pressupostos, tindrà cura que es portin degudament les operacions de cobraments i pagaments, i autoritzarà amb la seva signatura totes les operacions referents a moviments de fons, portarà la inspecció de la comptabilitat i formularà els balanços que elevarà a la consideració de la Junta Directiva i que anualment s’han de sotmetre a l’Assemblea General d’Afiliats.

Article 21.- El/la tresorer/a custodiarà els fons i el patrimoni de l’ATAB i, d’acord amb les instruccions de l’Administrador/a, efectuarà els cobraments i els pagaments, anotant aquests en un llibre de caixa.

Article 22.- Eleccions: La Junta Directiva serà elegida en sufragi directe, lliure i secret per les persones afiliades i el seu mandat tindrà una vigència de quatre anys. L’elecció de membres de la Junta Directiva, s’ha de fer per les persones afiliades mitjançant llistes obertes, en què figuraran, per ordre alfabètic del seu primer cognom, les persones afiliades que hagin presentat la seva candidatura.

Les persones afiliades en actiu i les persones pensionistes i/o prejubilades, aportaran un màxim de 10 membres per cada grup a la Junta Directiva.

Les persones afiliades que hagin presentat la seva candidatura i no resultin elegides, seran suplents i cobriran les vacants que es puguin produir a la Junta per ordre del nombre de vots que hagin obtingut.

D’acord amb el caràcter independent de l’ATAB, no podran ser membres de la Junta Directiva les persones afiliades que ocupin càrrecs de responsabilitat en qualsevol partit polític.

Les eleccions per renovar la Junta Directiva, les convocarà la mateixa Junta tres mesos abans de finalitzar el mandat, mitjançant convocatòria remesa a totes les persones afiliades per correu electrònic o postal ordinari, facilitant impresos de presentació de candidatura i el calendari electoral aprovat per la pròpia Junta.

Un exemplar de la convocatòria haurà d’estar exposat als taulers d’anuncis de cada centre de treball, així com en els locals socials del sindicat.

Les votacions es desenvoluparan en els locals designats per la Junta, instal·lant dues taules electorals, una per a les persones treballadores en actiu i l’altra per a les persones pensionistes i prejubilades.

Acceptades i proclamades les candidatures per la Junta Directiva, es remetran a totes les persones afiliades actives i passives i prejubilades, les paperetes en què figuraran les persones candidates de cada un dels dos grups per ordre alfabètic del seu primer cognom.

La Mesa Electoral de les persones treballadores actives estarà formada pel/la delegat/da sindical de major edat com a President/a, el/la més antic/ga en l’empresa com a vocal i el/la més jove com a secretari/ària.

La Mesa Electoral de persones pensionistes i prejubilades estarà formada per la de més edat com a President/a, la més antiga del col·lectiu com a vocal i la més jove com a secretari/ària, d’entre qui s’ofereixin voluntàriament per formar part de la mesa electoral.

Article 23.- Vot per correu. Les persones treballadores en actiu que per raó de treball a torn, guàrdies o qualsevol altra circumstància no puguin anar a votar personalment, podran fer-ho per correu, lliurant el sobre de votació al/la delegat/ada sindical del seu centre de treball que prèviament hagi designat la Junta Directiva.

Les persones pensionistes i prejubilades que per raó d’edat, residència o qualsevol altra circumstància no puguin votar personalment, podran sol·licitar les paperetes, sobre de votació i sobre franquejat en què constarà el seu remet postal, podent enviar el seu vot per correu ordinari.

Únicament seran admesos per la taula els sobres i paperetes que hagin estat impresos per la Junta Directiva.

Els vots que es rebin després del tancament de les urnes, seran destruïts sense obrir-se.

TÍTOL V – DEL COMITÈ EXECUTIU

Article 24.- D’acord amb el que estableix l’article 13, el Comitè Executiu és un òrgan delegat de la Junta Directiva. La Junta elegirà els membres del Comitè d’entre els seus membres.

Article 25.- El Comitè Executiu estarà format pel president/a, els/les vicepresidents/es, el/la secretari/ària general, el/la vicesecretari/ària, l’administrador/a i el/la tresorer/a de la Junta Directiva, sent la resta dels seus membres vocals amb les funcions que el Comitè Executiu acordi.

El secretari/ària de la Secció Sindical d’Actius, serà membre nat del Comitè Executiu i de la Junta Directiva.

Article 26.- El Comitè Executiu es reunirà a convocatòria del Secretari/ària General i/o el/la president/a i en la seva absència dels/les vicepresidents/es.

Les convocatòries seran cursades amb una antelació mínima de 24 hores, mitjançant correu electrònic o SMS.

Les convocatòries, ordre del dia i documents a debatre seran remesos a tots els membres de la Junta Directiva, que podran assistir i participar en les reunions.

Article 27.- Els acords s’adoptaran per la majoria dels membres presents del Comitè Executiu, sent necessària la presència de la majoria dels seus membres perquè aquest quedi vàlidament constituït.

TÍTOL VI – DELS AFILIATS

Article 28.- Per afiliar-se a l’ATAB, tota persona treballadora, pensionista o prejubilada, ha d’emplenar l’imprès de sol·licitud d’afiliació sindical, cotitzar la quota mensual establerta i acceptar els presents Estatuts, rebent el carnet sindical i els justificants de les quotes abonades.

Tal com estableix l’article 3, podran sol·licitar lliurement la seva afiliació a l’ATAB totes les persones treballadores que figurin en la nòmina de SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA i/o AIGÜES DE BARCELONA EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA i les que havent treballat en aquestes empreses, hagin adquirit o adquireixin en el futur la condició de pensionistes per jubilació, orfandat, invalidesa, viduïtat, i aquelles que hagin vist extingida la seva relació laboral amb aquelles per “prejubilació” en virtut d’Expedient de Regulació d’Ocupació.

Article 29.- Totes les persones afiliades de l’ATAB tindran els drets i obligacions següents:

DRETS

 • Ser informades sobre el funcionament, mitjans i actuacions de l’ATAB.
 • Rebre assessorament i, si escau, el suport i la solidaritat del Sindicat en assumptes relatius a la seva activitat laboral, professional i/o sindical.
 • Participar en les reunions del Sindicat ATAB.
 • Elegir i ser elegida membre de qualsevol òrgan de representació de l’ATAB.
 • Concórrer com a candidata als òrgans de representació sindical unitaris de l’empresa.

DEURES

 • Estar al corrent de pagament de la quota sindical establerta.
 • Respectar els presents Estatuts i els acords adoptats pels òrgans de representació i/o gestió de l’ATAB.

Article 30.- El Comitè Executiu podrà suspendre temporalment d’afiliació, donar de baixa de l’ATAB i en el cas de representants sindicals separar de la Secció Sindical a qualsevol de les persones afiliades per qualsevol dels motius següents:

 • Incompliment dels acords adoptats per l’Assemblea General, per la Junta Directiva o pel Comitè Executiu, en l’àmbit de les respectives competències.
 • Incompliment de les obligacions establertes en aquests Estatuts.
 • Manca de pagament de les quotes establertes per al sosteniment de l’ATAB.
 • En el cas de delegats/des sindicals, per tot això i/o per incompliment dels acords adoptats pel Ple de Delegats/des de la Secció Sindical.

En tots els casos, s’ha de donar audiència a la persona afiliada o al delegat/a en qüestió, sent informat pel/la Secretari/ària General dels fets, podent la persona afectada presentar al·legacions en un termini no superior a set dies des que rebés la notificació.

Els acords del Comitè Executiu de no admissió, suspensió temporal d’afiliació, baixa de la condició de persona afiliada o separació de la Secció Sindical en el cas de Delegats/es, poden ser objecte de recurs en primera instància davant el ple de la Junta Directiva i, en segona instància, davant l’Assemblea General.

Els acords del Comitè Executiu que afectin representants sindicals seran notificats a les persones afiliades del centre de treball del qual formi part el representant en qüestió.

Article 31.- La quota sindical serà fixada anualment per l’Assemblea General.

Article 32.- Totes les persones afiliades de l’ATAB podran consultar el Llibre de Caixa, sol·licitant per escrit a l’administrador/a, qui, en un termini màxim de set dies hàbils, ha de facilitar la consulta d’aquest llibre de caixa i dels comprovants d’ingressos i despeses de l’any en curs.

TÍTOL VII – DE LA SECCIÓ SINDICAL

Article 33.- Tres mesos abans del venciment del període de representació dels delegats/des sindicals, el Comitè Executiu ho comunicarà a totes les persones afiliades, que podran sol·licitar la inclusió en les candidatures a Eleccions Sindicals, mitjançant escrit dirigit al Secretari/ària de la Secció Sindical.

Article 34.- El Comitè Executiu, en col·laboració amb la Secció Sindical d’actius, confeccionarà les candidatures que l’ATAB presentarà a les Eleccions Sindicals, atenent a criteris d’idoneïtat dels candidats/es i el nombre de persones treballadores en els diferents departaments i centres de treball.

Article 35.- Els delegats/des sindicals electes, triaran d’entre ells/es un/a secretari/ària de la Secció Sindical, que serà membre nat del Comitè Executiu i de la Junta Directiva, a qui informarà periòdicament de la gestió de la representació sindical.

Article 36.- El Ple de Delegats/des sindicals, per mitjà del seu secretari/ària, proposarà a la Junta Directiva el nomenament dels delegats/des de la Secció Sindical que corresponguin a la mateixa, d’acord amb la LOLS . Aquests delegats/des LOLS, que representen a la Secció Sindical i a les persones afiliades, seran també assessors del Comitè Executiu i de la Junta Directiva.

Article 37.- La Secció Sindical realitzarà la seva gestió complint les directrius generals emanades de l’Assemblea General d’Afiliats i Afiliades, del Comitè Executiu i de la Junta Directiva. Les decisions que democràticament adopti el Ple de delegats/des, hauran de ser respectades per tots/es els delegats/des tant electes com LOLS de la secció sindical. Si un/a delegat/da incompleix el que ha acordat el Ple, o qualsevol acord de l’Assemblea General, de la Junta Directiva o del Comitè Executiu, podrà ser separat de la Secció Sindical, segons el que preveu l’article 26 d’aquests Estatuts.

Article 38.- El/la secretari/ària de la Secció Sindical notificarà a la Junta Directiva els/ les delegats/des sindicals de l’ATAB que la representen en els diferents òrgans de representació sindical unitaris de l’empresa.

Art 39.- En els casos de negociació col·lectiva o de qualsevol altra que afecti la totalitat de la plantilla, o un sector de la mateixa, els/les representants sindicals, abans d’adoptar un compromís ferm, hauran de sotmetre els preacords a l’aprovació de la Junta Directiva.

Article 40.- En els casos de convocatòries de vaga, mobilitzacions o accions sindicals promogudes per altres sindicats, els representants sindicals de l’ATAB efectuaran una proposta que serà sotmesa a la decisió de la Junta Directiva.

TÍTOL VIII – DEL PATRIMONI I MITJANS ECONÒMICS

Article 41.– L’administrador/a mantindrà actualitzat un inventari de tot el patrimoni del sindicat, que serà facilitat a la Junta Directiva anualment.

Article 42.- Constitueixen els mitjans o fons econòmics els ingressos següents:

1. Les quotes de les persones afiliades.

2. Els beneficis econòmics que resultin d’actes organitzats pel Sindicat.

3. Les quantitats que en concepte d’interessos bancaris es puguin percebre.

4. Qualsevol altre ingrés lícit que l’ATAB pogués obtenir.

Article 43.- L’Assemblea General Ordinària de Persones afiliades de ATAB, podrà elegir dues persones afiliades com censors de comptes, aquestes persones tindran a la seva disposició tots els documents d’ingressos i despeses així com qualsevol informació de caràcter econòmic o patrimonial que sol·licitin .

Els censors de comptes emetran un informe sobre els comptes que serà presentat en la següent Assemblea General Ordinària.

Article 44. – L’Assemblea General Ordinària d’Afiliats i Afiliades ha de conèixer els comptes anuals de l’ATAB perquè l’aprovi.

Article 45.- L’Administrador/a ha d’elaborar i proposar a la Junta Directiva el pressupost anual de l’ATAB, un cop aprovat per aquesta el presentarà a l’Assemblea General Ordinària per a la seva aprovació.

TÍTOL IX – DEL RÈGIM DOCUMENTAL

Article 46.- El Règim Documental de l’ATAB constarà dels següents llibres: dePersones Afiliades, d’Actes i de Comptabilitat.

– En el llibre de Persones afiliades constaran el nom i cognoms de les persones afiliades, adreça postal, número de DNI, d’afiliat/da, i el departament i centre de treball (en el cas de persones treballadores en actiu). D’aquest llibre s’encarregarà el membre de la Junta Directiva que el/la Secretari/ària general designi. Aquest llibre estarà informatitzat en un arxiu que complirà amb tots els requeriments de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i en conseqüència, estarà registrat a l’Agència Estatal de Protecció de Dades.

– En el llibre d’actes es consignaran les reunions que celebri l’Assemblea General, el Comitè Executiu i la Junta Directiva, amb expressió de dates, assistents, assumptes tractats i acords adoptats. Les actes seran signades pel/la Secretari/ària General amb el vistiplau del/la president/a.

– En el llibre de comptabilitat figurarà el patrimoni que pogués existir i els ingressos i despeses de l’ATAB, havent-se de precisar la procedència dels mateixos, així com la seva inversió o destinació. La confecció i gestió d’aquest llibre estarà a càrrec de l’Administrador/a.

TÍTOL X – MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, FEDERACIÓ DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.

Article 47.- Els presents Estatuts només podran ser modificats per acord de l’Assemblea General Extraordinària d’Afiliats i Afiliades, notificant a totes les persones afiliades el text modificat que es proposi, que serà remès juntament amb la convocatòria de l’Assemblea, i haurà comptar per a la seva aprovació, en primera convocatòria, amb el vot favorable de, almenys, 2/3 de les persones afiliades i, en segona convocatòria, per la majoria de les persones afiliades presents i representades. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de transcórrer un termini mínim de dues hores.

Article 48.- La Junta Directiva podrà proposar la federació de l’ATAB amb altres organitzacions sindicals, mitjançant una Assemblea General Extraordinària d’Afiliats i Afiliades, en la que serà necessària l’aprovació, en primera convocatòria com a mínim per 2/3 del total de les persones afiliades, i en segona convocatòria per almenys 2/3 de les persones presents o representades. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de transcórrer un termini mínim de dues hores.

Article 49.- La dissolució de l’ATAB haurà de ser acordada en una Assemblea General Extraordinària d’Afiliats i Afiliades, mitjançant convocatòria per correu certificat, fent constar la proposta de dissolució en l’ordre del dia de la convocatòria.

Per ser aprovada haurà de comptar, en primera convocatòria, amb el vot favorable de 2/3 del total de les persones afiliades i, en segona convocatòria, per la majoria de les persones afiliades presents i representades.

Article 50.- Si s’acorda la dissolució de l’ATAB la Junta Directiva actuarà com a Comissió Liquidadora i, després d’atendre totes les obligacions pendents, el sobrant econòmic i els béns s’han de posar a disposició de l’ONG que l’Assemblea General Extraordinària d’Afiliats i Afiliades hagués determinat.

Article 51.- Aquests Estatuts entraran en vigor l’endemà del seu dipòsit i publicació al tauler d’anuncis de l’oficina pública competent.