Denúncia del Conveni

El Comitè Intercentres denúncia el Conveni col.lectiu vigent.

Es comunica a Treball  i a l’Empresa la voluntat d’iniciar la negociació col.lectiva, d’acord amb l’article 4 del anterior conveni:

Article 4 Conveni Àmbit temporal:

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009, llevat que l’autoritat judicial estimés que conculca la legalitat vigent, perquè si així ho entengués i adoptés les mesures previstes a l’apartat 5 de l’article 90, de l’Estatut dels treballadors, caldrà atenir-se a allò que disposa l’art. 115 d’aquest Conveni. La seva durada serà d’1 any, des de l’1 de gener de 2009 al 31 de desembre de 2009 i aquest termini s’entendrà prorrogat d’any en any mentre qualsevol de les parts no manifesti a l’altre, amb una antelació mínima de 3 mesos abans del venciment del primer termini o de qualsevol de les pròrrogues, la seva voluntat de donar-lo per acabat.

Denúncia Conveni 23/ 09/2009

Deixa un comentari