Denúncia del Conveni

El Comitè Intercentres denúncia el Conveni col.lectiu vigent.

Es comunica a Treball  i a l’Empresa la voluntat d’iniciar la negociació col.lectiva, d’acord amb l’article 4 del anterior conveni:

Article 4 Conveni Àmbit temporal:

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005, llevat que l’autoritat judicial estimés que conculca la legalitat vigent, perquè i així ho entengués i adoptés les mesures previstes a l’apartat 5 de l’article 90, de l’Estatut dels treballadors, caldrà atenir-se a allò que disposa l’art. 115 d’aquest Conveni.

La seva durada serà de quatre anys, des de l’1 de gener de 2005 al 31 de desembre de 2008 i aquest termini s’entendrà prorrogat d’any en ny mentre qualsevol de les parts no manifesti a l’altre, amb una antelació mínima de tres mesos abans del venciment del primer termini o e qualsevol de les pròrrogues, la seva voluntat de donar-lo per acabat.

 

Denúncia Conveni 25/09/2008

Deixa un comentari