CONVENI COL.LECTIU

Els convenis col.lectius serveixen per millorar les condicions econòmiques i socials dels treballadors.

Per això arribar a un acord entre els representants de la direcció i els representants dels treballadors comporta necessàriament que el balanç final de la negociació ha de ser favorable als treballadors.

Suposem que la direcció serà conscient d’això, el contrari representa conflictivitat, perdre el temps i crear malestar que en res beneficia a la productivitat en l’empresa.

 

Entenem que la situació actual de crisi econòmica no és la millor per plantejar-se un conveni ambiciós, més aviat ens podríem plantejar un conveni de transició per una durada limitada d’1 o 2 anys que ens pugui portar a una millor conjuntura.

 

Els eixos bàsics de la negociació són per a nosaltres els següents:

  • Augment salarial amb clàusula de revisió que garanteixi el creixement del nostre poder adquisitiu per damunt de la inflació, que es troba a nivells molt alts.
  • Manteniment de l’ocupació de qualitat, garantint els llocs de treball i convertint els contractes temporals en indefinits.
  • Reducció de la jornada anual i adequació dels horaris amb mesures que permetin millorar la conciliació de la vida laboral i familiar.
  • Aplicació efectiva de la Llei d’Igualtat, creant un comitè paritari i establint la política necessària.
  • Avançar en la prevenció dels riscos laborals i protecció de la salut, impulsant l’aplicació de nous estàndards de qualitat.
  • El Pla de Pensions no està responent a les expectatives que es tenien en el moment de la seva creació, la seva rendibilitat va molt per sota de la inflació. Cal trobar una millor gestió que s’adapti a les diferents necessitats col.lectives.
  • Establir un sistema de classificació professional efectiu en el personal administratiu que garanteixi les possibilitats de promoció i estableixi una carrera professional.
  • Millora de les prestacions socials incloent nous conceptes i manteniment de les instal.lacions recreatives i seccions del grup d’esbarjo.
  • Creació d’un marc de relacions laborals que abandoni l’enfrontament i afavoreixi el diàleg i la negociació entre els sindicats i l’empresa.

 

Sobre aquests eixos de negociació plantejarem al Comitè Intercentres i a les altres seccions sindicals una plataforma de negociació col.lectiva que permeti presentar a les assemblees de treballadors una proposta unitària.

 

ATAB 30/10/2008

Deixa un comentari