Bonificació rebuts d’aigua

Art. 109  Bonificació rebuts d’aigua

El personal actiu i passiu tindrà una bonificació de l’import del subministrament d’aigua, consistent en la quota de servei i 60 m3 trimestrals, que aniran a càrrec de l’empresa.

L’excés serà pagat per l’esmentat personal a preu del primer bloc de tarifa.

No es podrà facturar a l’esmentat personal cap quantitat en concepte de conservació de les instal·lacions, lloguer de comptadors, inspecció i conservació d’aquests.

Els impostos seran sempre a càrrec del dit personal.

Les instal·lacions, els ramals i les connexions de servei que hagi d’efectuar l’empresa per assegurar el servei d’aigua al domicili d’un empleat tindran una bonificació del 25% en l’execució de l’obra i seran gratuïts els drets de connexió.

Es donaran facilitats perquè el pagament pugui efectuar-se en terminis mensuals.

Aquests beneficis cobreixen el consum d’aigua i l’ús d’instal·lacions del personal beneficiari al seu domicili propi, essent condició indispensable que l’interessat justifiqui degudament  davant l’empresa que aquell domicili és el seu. Els qui visquin rellogats o en una pensió quedaran exclosos d’aquests beneficis.

Quan l’aigua es destini a usos diferents del domèstic a l’habitatge de l’empleat o sigui abandonat el local en què es faci el subministrament, sense donar-ne coneixement a l’empresa, aquest fet serà considerat “falta greu”

L’empresa no estarà obligada a ampliar les seves xarxes de distribució per tal que els empleats gaudeixin dels beneficis a què es refereix el present article.

Deixa un comentari