ATAB aconsegueix millores en les condicions laborals dels treballadors i treballadores amb contracte temporal

Nota ATAB 23/07/2008

Ahir, al Jutjat social Núm. 12, ATAB va arribar a un acord amb la direcció de l’empresa pel qual es dóna per conclòs el conflicte col·lectiu que vam interposar el mes d’abril passat en reclamació que els companys i companyes amb contracte de treball temporal gaudissin dels mateixos beneficis socials que els treballadors amb contracte indefinit.

Celebrem el tarannà dialogant mantingut per la direcció en aquesta ocasió, que ve a demostrar que el diàleg és fonamental per a la convivència a l’empresa i per trobar, sense necessitat de recórrer a la via judicial, punts d’acord que millorin la situació dels treballadors.

 

Si bé per no tenir el nostre sindicat la majoria absoluta al comitè no té legitimació per modificar el Conveni Col·lectiu, l’acord és plenament vàlid en allò que millora del mateix, i és d’aplicació automàtica a tots els nostres afiliats i en general a tots els treballadors amb contracte temporal que no manifestin la seva oposició al mateix. 

Els punts concrets de l’acord, que són aplicables des d’aquest mateix moment, són els següents: 

1.- Els préstecs socials previstos a l’article 69 del Conveni, seran concedits a qualsevol empleat/da de la companyia en igualtat de condicions tant als treballadors/es amb contractes indefinits com amb contractes temporals, sempre que comptin amb una antiguitat mínima de 6 mesos. 

2.- La bonificació de l’import del subministrament d’aigua, consistent en la quota de servei i 60 m3 trimestrals, prevista a l’article 109 del Conveni, s’aplicarà a la totalitat de plantilla de l’empresa, tant amb contractes indefinits com temporals, sempre que comptin amb una antiguitat mínima de 6 mesos. Per als supòsits d’antiguitats inferiors s’aplicarà una bonificació consistent en la quota de servei i 10 m3/ mes.

3.- Respecte al pla de pensions, malgrat considerar que el lloc on hauria de portar-se a terme l’acord és en la Negociació col·lectiva pròxima, fins que s’iniciï l’esmentat procés l’empresa considerarà partícip del pla de pensions regulat a l’annex 7 del Conveni d’aplicació a totes les persones treballadores de l’empresa, tant amb contracte indefinit com temporal que comptin amb una antiguitat mínima de 2 anys.

 Observacions pràctiques sobre l’acord: 

1.- Préstecs: Tot treballador amb una antiguitat mínima de sis mesos, pot accedir a les bonificacions sobre préstecs previstes a l’article 69 del Conveni:  

• Per a hipoteques per la compra de l’habitatge principal: bonificació de 4 punts sobre l’interès, sobre un màxim de 36.000 euros i un termini de 10 anys. • Per préstecs per cobrir despeses d’assistència mèdica, casaments, batejos, comunions i enterraments, obres de reforma de l’habitatge principal, així com sinistres en propietats o danys causats a tercers no coberts per assegurança: bonificació de 3 punts sobre l’interès.

 Per accedir a aquestes bonificacions cal sol·licitar-ho a Recursos Humans adjuntant la documentació necessària en cada cas que detalla l’article 69 del Conveni. 

2.- Rebuts de l’Aigua: Tot treballador amb una antiguitat mínima de sis mesos, accedirà a la bonificació de l’import del subministrament d’aigua recollida a l’article 109 del Conveni, consistent en la quota de servei i un màxim de 60 m3 trimestrals. L’empresa aplicarà directament aquesta bonificació a la factura del subministrament del domicili que heu facilitat a la direcció de RRHH com a domicili habitual, en el moment que tingueu una antiguitat de 6 mesos. En el cas de residir en un municipi no subministrat per la SGAB, heu de fer arribar una sol·licitud a RRHH indicant aquest aspecte perquè se us pugui fer l’esmentada bonificació en nòmina, presentant les factures que aboneu a la vostra companyia subministradora.

Per als treballadors amb antiguitat inferior a sis mesos s’aplicarà una bonificació consistent en l’import equivalent a 10 m3 mensuals més l’import de la quota de servei.

3.- Pla de Pensions: S’elimina l’exigència de ser treballador amb contracte indefinit per poder ser partícip del Pla de Pensions. Qualsevol treballador amb antiguitat superior a dos anys podrà sol·licitar l’adhesió al Pla de Pensions d’Aigües de Barcelona, fet que suposa que l’empresa li farà les corresponents aportacions, consistents en un 5% dels havers fixos bruts anuals. Les contingències cobertes pel pla de pensions són les de jubilació, invalidesa i mort.

Per ser partícip del Pla cal adherir-se individualment al mateix mitjançant butlletí d’adhesió al Pla de Pensions que adjuntem, que heu d’omplir i fer arribar a RRHH si la vostra antiguitat és superior a dos anys (o fer-ho en el moment en què arribeu a  l’esmentada antiguitat).

Si teniu qualsevol dubte sobre l’aplicació dels aspectes de l’acord, podeu consultar als delegats d’ATAB del vostre centre de treball, trucar al despatx o enviar-nos un correu electrònic a: atab@telefonica.net, estarem encantats d’ajudar-vos. 

  • Nota ATAB 23/07/2008 PDF 145Kb
  • Text complet de l’Acta de Conciliació d’ahir al jutjat Social núm. 12 (22/07/2008) PDF67Kb
  • Acta 10/04/2008 del Tribunal Laboral de Catalunya i text complert de la demanda presentada per ATAB. PDF 700Kb
  • Acta 14/04/2008 del Servei de Relacions Laborals. PDF 90Kb

 

 

Deixa un comentari