Art. 46 Estatut del Treballadors

Article 46 – Excedències

1. L’excedència pot ser voluntària o forçosa. La forçosa, que dóna dret a la conservació del lloc de treball i al còmput de l’antiguitat de la seva vigència, es concedeix per la designació o l’elecció per a un càrrec públic que impossibiliti l’assistència a la feina. El reingrés s’ha de sol·licitar dintre del mes següent al cessament en el càrrec públic.

2. El treballador amb una antiguitat a l’empresa almenys d’un any té dret que se li reconegui la possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un termini de no menys de quatre mesos i no més de cinc anys. Aquest dret només pot ser exercit una altra vegada pel mateix treballador si han transcorregut quatre anys des del final de l’excedència anterior.

3. Els treballadors tenen dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per atendre cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els casos d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a comptar de la data de naixement o, si s’escau, de la resolució judicial o administrativa.

Els treballadors també tenen dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys, llevat que s’estableixi una durada més llarga per negociació col·lectiva, per atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer pel seu compte, i no tingui activitat retribuïda.

L’excedència que preveu el present apartat, del període de durada de la qual es pot gaudir de forma fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari pot limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.

Si durant el període d’excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi al primer.

El període en què el treballador estigui en situació d’excedència d’acord amb el que estableix aquest article és computable a efectes d’antiguitat i el treballador té dret a l’assistència a cursos de formació professional, a la participació dels quals l’ha de convocar l’empresari, especialment en ocasió de la seva reincorporació.

Durant el primer any té dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut el termini esmentat, la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

Això no obstant, quan el treballador formi part d’una família que tingui reconeguda oficialment la condició de família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s’estén fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti d’una família nombrosa de categoria general, i fins a un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial.

4. Així mateix, poden sol·licitar el pas a la situació d’excedència a l’empresa els treballadors que exerceixin funcions sindicals d’àmbit provincial o superior mentre duri l’exercici del seu càrrec representatiu.

5. El treballador excedent conserva només un dret preferent al reingrés en les vacants de la mateixa categoria a la seva o similar que hi hagi o es produeixin a l’empresa.

6. La situació d’excedència es pot estendre a altres supòsits acordats col·lectivament, amb el règim i els efectes que s’hi prevegin.

108 thoughts on “Art. 46 Estatut del Treballadors

Deixa un comentari