2002 Externalització de les Pensions

S’externalitzen les pensions en aplicació del Reial decret 1588/1999, (Reglament sobre la Instrumentació dels Compromisos per Pensions de les Empreses amb els Treballadors i Beneficiaris). 

Acord d’externalització

 1. Incorporació de tots els treballadors al Pla de Pensions d’Aportació Definida que veurà incrementada l’aportació de l’empresa del 4% actual al 5%.
 2. Manteniment de la prestació definida dels treballadors ingressats abans de l’1 de gener de 1991 recollida en el seu annex al contracte de treball signat pel Director amb data 12/6/1991, mitjançant pòlisses d’assegurança que cobriran la diferència que pugui existir en el moment de la jubilació entre el capital consolidat en el Pla de Pensions i els drets de prestació definida garantits.
 3. Reconeixement de drets econòmics als treballadors amb prestació definida que entraran en el pla de pensions amb els drets per serveis passats que els corresponguin pel temps de servei que porten en l’Empresa. En el seu conjunt representa que uns 12.000 milions de pessetes ara titularitat de l’Empresa passen a pertànyer individualment als treballadors, muntant individual que no podrà perdre’s siguin quines siguin les situacions que es puguin donar en el futur.
 4. Reconeixement d’un dret econòmic mínim per serveis passats de 2.500.000 Ptes. a tots els treballadors de prestació definida que en l’actualitat no arriben a aquesta quantitat en els estudis actuarials realitzats.
 5. El col·lectiu de treballadors ingressats entre l’1/1/1985 i 1/1/1991 veurà equiparades les seves condicions de jubilació amb el personal ingressat amb anterioritat, amb l’eliminació de les dues clàusules restrictives que constaven en l’annex al seu contracte de treball de 12/06/1991.

 • El Torreón monogràfic d’explicació de l’acord pdf 650 Kb.
 • Esquema de l’instrumentació del compromissos per pensions d’Aigües de BArcelona. pdf 133 Kb.

Documentació relacionada: 

 • Acord Laboral 21/06/2002 pdf 57 Kb.
 • Annex V al Acord Laboral (Reglament de la Comissió de Seguiment de l’Acord Laboral)pdf16 Kb.
 • Annex IV A al Acord Laboral. (Adhesió al Pla de Pensions i adaptació de l’acord individual per treballadors ingressats abans de l’1 de gener de 1985). pdf57 Kb.
 • Annex IV B al Acord Laboral. (Adhesió al Pla de Pensions i adaptació de l’acord individual per treballadors ingressats entre el 31 de desembre de 1984 i l’1 de gener de 1991). pdf 258 Kb.
 • Especificacions del Pla de Pensions 16/07/2002. pdf 152 Kb.
 • Comunicació del Drets per Serveis Passats 08/07/2002. pdf 53 Kb.
 • Pòlissa  d’assegurança de risc (2.000.468) 23/12/2002. pdf 323 Kb.
 • Imprès de designació de beneficiaris del Pla de Pensions 23/12/2002. pdf43 Kb.
 • Comunicació als pensionistes externalització 11/11/2002. pdf43 Kb.

Deixa un comentari